ஆக்ஸ்ஃபோர்டின் இந்திய வரலாறு

Smith, Vincent A

சென்னை : தமிழ்நாடுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1973

வடிவ விளக்கம் : [xxiv], [ii], 364 p.

பிற தலைப்பு : Oxford history of India

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க.வெ) வரிசை எண். 126

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க