ஆட்சி மொழிக் கழக அறிக்கை

சென்னை : சென்னை அரசாங்க செய்தித்துறை , 1956

வடிவ விளக்கம் : xxvi, 506 p.

துறை / பொருள் : அரசியல்

குறிச் சொற்கள் : அரசியல் , அறிக்கை , ஆட்சி மொழிக் கழக அறிக்கை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க