நாடிவாகடம் : நாடியும் நோய் கணிப்பும் (தொகுப்பு நூல்)

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2007

வடிவ விளக்கம் : xl, 415 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 414

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : தமிழ் மருத்துவம் , வைத்தியம் , மருத்துவம் , சித்த மருத்துவம் , நாடி வாகடம் , வாகடம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க