அமெரிக்காவின் நவீனப் பொருளாதார வளர்ச்சி

ஜோசப், கே. ஏ.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1963

வடிவ விளக்கம் : viii, 288 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் வரிசை எண் 14

துறை / பொருள் : பொருளியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க