கிருஷ்ண எசுர்வேதம் தைத்திரீய சங்கிதை

வடிவ விளக்கம் : xvi- 279 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம்- கிருஷ்ண எசுர்வேதம்- கைத்திரீய சங்கிதை- எசுர்வேதம்- ருத்ர சமகப் பிரகரணம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க