தென்னிந்தியாவைப்பற்றி வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள் : மெகஸ்தனிஸ் முதல் மாஹுவான் வரை

மதராஸ் : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1976

வடிவ விளக்கம் : xiv, 568 p.

பிற தலைப்பு : Foreign notices of South India

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் கழக வெளியீடு 714

குறிச் சொற்கள் : தென்னிந்தியா , தென்னிந்தியாவைப்பற்றி வெளிநாட்டினர் குறிப்புகள் , மெகஸ்தனிஸ் , மாஹுவான்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க