குமரன் ஆண்டு மடல்

nam a22 7a 4500
180601b1927 ii d00 0 tam d
_ _ |a 1869
_ _ |c ரு. 1. 25
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a குமரன் ஆண்டு மடல் |c சொ. முருகப்பசெட்டியார்.
0 _
_ _ |a காரைக்குடி |c 1927
_ _ |a V.
_ _ |a (ஏப்பிரல், 1927)
_ _ |a In Tamil
0 0 |a முருகப்பசெட்டியார், சொ.
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0001869
TVA_PRL_0001869
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க