உபதேசவுண்மை

nam a22 7a 4500
191015b1924 ii 000 0 tam d
_ |a 14136
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சிதம்பரம் |a Citamparam
_ |a உபதேசவுண்மை |c இஃது தி. சோமசுந்திரகவிராயரவர் கேட்டுக்கொண்டபடி- பு. சு. துரைசாமி முதலியார் அவர்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டு- த. துரைசாமி முதலியாரல் பதிப்பிக்கப்பட்டது.-
_ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம் |b Puvaṉēsvari accukkūṭam |c 1924
_ _ |a (v)- 87 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a சாமானியமாக கூறுதல்- ஞானயோகங்களிவையெனல்-
_ _ |a துரைசாமி- த.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014136
TVA_BOK_0014136
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க