பொது விஞ்ஞானம்

nam a22 7a 4500
191015b1961 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 1. 25
_ _ |a கிருஷ்ணஸ்வாமி |a வி. எஸ். |a Kiruṣṇasvāmi |a vi. Es.
_ |a பொது விஞ்ஞானம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர்கள் வி. எஸ். கிருஷ்ணஸ்வாமி- எஸ். வரதாசாரி-
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a பங்களூர் |a Paṅkaḷūr |b ப்ரீ இந்தியா பப்ளிஷிங் கம்பெனி |b Prī intiyā papḷiṣiṅ kampeṉi |c 1961
_ _ |a vi- 111 p.
|a In Tamil
_ _ |a வரதாச்சாரி- எஸ்.
_ _ |a கல்வி
_ _ |a அறிவியல்- கல்வி-
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்-Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015356
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க