திரிவாசகம்

nam a22 7a 4500
191015b1927 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 6
_ _ |a அம்பிகையம்மான் |a Ampikaiyam'māṉ
_ |a திரிவாசகம் |c இஃது ஸ்ரீ அம்பிகையம்மன் அருளியது.-
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ |b ஸ்ரீ சித்தார்த்தா புத்தகசாலை |b Srī cittārttā puttakacālai |c 1927
_ _ |a 132 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0015366
-
cover image
கருத்து தெரிவிக்க