இதுவா வரலாறு இந்தியக் கலை ஆய்வு தமிழகத்தின் நல்கை

nam a22 7a 4500
200916b ii d00 0 tam d
_ _ |a 22636
_ _ |c Rs. 20. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மீனேஷ்வரி, அ. |a Mīṉēṣvari, a.
0 0 |a இதுவா வரலாறு இந்தியக் கலை ஆய்வு தமிழகத்தின் நல்கை |c ஆசிரியர்கள் அ. மீனேஷ்வரி, வே. லதா
0 0 |a Ituvā varalāṟu intiyak kalai āyvu tamiḻakattiṉ nalkai
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சிற்பத்துறை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Ciṟpattuṟai tamiḻp palkalaikkaḻakam
_ _ |a [43] p.
_ _ |a Tamil
0 0 |a லதா, வே.
_ 0 |a கலை
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022636
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க