தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்

nam a22 7a 4500
210202b2007 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22685
_ _ |c ரூ. 425. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம் :|b1 உரைக்கொத்து |c சிறப்புக்கேண்மைப் பதிப்பாசிரியர் தி. வே. கோபாலய்யர் |p பகுதி 1
0 0 |a Tolkāppiyam collatikāram
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2007
_ _ |a 696 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 509
_ _ |a Tamil
_ 0 |a இலக்கணம் |v சொல்லதிகாரம்
0 _ |a கோபாலய்யர், தி. வே.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022685
TVA_BOK_0022685
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க