ஸ்ரீவைகானஸம்

nam a22 7a 4500
200917b2005 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22710
_ _ |c ரூ. 75. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஸ்ரீவைகானஸம் |c பதிப்பாசியர் எஸ். சுதர்ஷன்
0 0 |a Srīvaikāṉasam
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 2005
_ _ |a xi, 164 p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் |v 365
_ _ |a Bilingual
_ 0 |a சமயம் |v ஸ்தோத்ரம் மற்றும் ப்ரயோகம்
0 _ |a சுதர்ஷன், எஸ்.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022710
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க