மநோபோதை

nam a22 7a 4500
191015b1906 ii 000 0 tam d
_ |a மநோபோதை |c இஃது- சதுரை- அ. சிவசிதம்பரப் பிள்ளையவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு- சென்னை - சூளை- ஆர். பாலைய நாயுடு அவர்களது பாலவிர்த்தி போதினி அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது 1906-
|b /
_ _ |a 1 edition
_ |a சென்னை |b பாலவிர்த்தி போதினி அச்சுக்கூடம் |c 1906
_ _ |a TVA_BOK_0004260
கருத்து தெரிவிக்க