நாலடியார்

nam a22 7a 4500
191015b2010 ii 000 0 tam d
_ _ |a புலியூர்க் கேசிகன் |a Puliyūrk Kēcikan̲.
_ |a நாலடியார் |c சமண முனிவர்கள் இயற்றப்பட்டது-
|b /
_ _ |a 1 edition.
_ |a சென்னை |b சாரதா பதிப்பகம் |c 2010
_ _ |a கெளமாரிஸ்வரி, எஸ் |d - |e e |q -
_ _ |a TVA_BOK_0003800
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க