முருகன் அருள் மணிமாலை

nam a22 7a 4500
191015b1972 ii 000 0 tam d
_ _ |a பெரியசாமித்தூரன், ம.ப. |a Periyacāmittūraṉ, ma.Pa.
_ |a முருகன் அருள் மணிமாலை |c -
|b /
_ _ |a 1st edition
_ |c 1972
_ _ |a இராகம், மௌனம், தாளம், க்ருதி
_ _ |a TVA_BOK_0003819
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க