இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் பாரதேந்து அரிச்சந்திரர்

nam a22 7a 4500
191015b1986 ii 000 0 tam d
_ _ |a மதன் கோபால் |a Mataṉ kōpāl
_ |a இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் பாரதேந்து அரிச்சந்திரர் |c -
|b /
_ _ |a first published
_ |a புது தில்லி |b சாகித்திய அக்காதெமி |c 1986
_ _ |a பாரதேந்து அரிச்சந்திரர்
_ _ |a முத்துச் சண்முகன் |d - |e translator |q -
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006409
கருத்து தெரிவிக்க