திருவிளையாடற் புராணம்

nam a22 7a 4500
191015b1960 ii 000 0 tam d
_ |a திருவிளையாடற் புராணம் |c -
|b /
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ |a சென்னை |b பழனியப்பா பிரதர்ஸ் |c 1960
_ _ |a ஐயன்பெருமாள் கோனார் |d - |e script writer |q -
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006659
கருத்து தெரிவிக்க