நன்னூல் மூலமுங், காண்டிகையுரையும்,

nam a22 7a 4500
191015b1840 ii 000 0 tam d
_ _ |a பவணந்தி முனிவர் |a Pavaṇanti Muṉivar |e active - 1178-1214
_ |a நன்னூல் மூலமுங், காண்டிகையுரையும், |c இவ்வுரை செய்தவர் திருத்தணிகைக் கந்தப்பையர்குமாரராகிய விசாகப்பெருமாளையர் இவரால் சென்னபட்டணத்தில் தமது - கல்விவிளக்கச்சுக்கூடத்தில் அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்டன. -
_ _ |a 2 edition
_ |a சென்னபட்டணம் |b கல்விவிளக்கவச்சுக்கூடம் |c 1840
_ _ |a எழுத்தியல், உரைப்பாயிரம்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007902
கருத்து தெரிவிக்க