குணபாடம்- பொருட் பண்பு நூல் மூலிகை வகுப்பு

nam a22 7a 4500
191015b2006 ii 000 0 tam d
_ _ |a வைத்திய இரத்தினம் க, ச, முருகேச முதலியார்
_ |a குணபாடம்- பொருட் பண்பு நூல் மூலிகை வகுப்பு |c -
_ _ |a 2 edition
_ |a சென்னை |b இந்திய மருத்துவம்- ஓமியோபதித் துறை |c 2006
|a In Tamil
_ _ |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
_ _ |a சித்தமருத்துவம், சித்த மருத்துவம், தமிழ் மருத்துவம், சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்,
_ _ |a TVA_BOK_0007032
கருத்து தெரிவிக்க