தேவ ரிஷி முனி சித்தர்கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வைத்திய வாத யோக ஞானசாஸ்திரத்திரட்டு

nam a22 7a 4500
191015b1914 ii 000 0 tam d
_ _ |a தேவ ரிஷி முனி சித்தர்கள்
_ |a தேவ ரிஷி முனி சித்தர்கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வைத்திய வாத யோக ஞானசாஸ்திரத்திரட்டு |c இஃது மதுரை வித்துவான் த. குப்புசாமி நாயுடு அவர்களால் பரிசோதிக்கப் பெற்று மதுரை புதுமண்டபம் புஸ்தகஷாப் இ. ராம குருசாமிக் கோனார் அவர்களாற்றமது மதுரையில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது -
|b /
_ |a மதுரை |b ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திர சாலை |c 1914
_ _ |a TVA_BOK_0006959
கருத்து தெரிவிக்க