திருவேங்கட மாயோன் மலை

nam a22 7a 4500
191015b1996 ii 000 0 tam d
_ _ |a இராகவையங்கார், ரா. |a Irākavaiyaṅkār, rā.
_ |a திருவேங்கட மாயோன் மலை |c -
|b /
_ _ |a 1edition
_ |a சென்னை |b கவிமனி வெளியீடு |c 1996
_ _ |a பாடல்கள், அகராதி
_ _ |a சண்முகம் பிள்ளை, மு. |d - |q -
_ _ |a TVA_BOK_0003938
நாட்டுடைமயாக்கப்பட்ட நூல்கள் - Nationalised books
கருத்து தெரிவிக்க