ஒருதுறைக்கோவை

nam a22 7a 4500
191015b1841 ii 000 0 tam d
_ _ |a அமிர்தகவிராயர்
_ |a ஒருதுறைக்கோவை |c ஒருதுறைக்கோவை பொன்னாங்கால் அமிர்தகவிராயர் செய்த்து இஃது ஏட்டுப்பிரதிகளிற்பாடந்தோறு மெழுத் தசைசீர் தளையடி தொடை முதலிய சிதைந்தும்பிறழ்ந்தும் வேறுபட்டிருத் தலைநோக்கிச் சுத்தபாடமாக வழங்குவிக்கும் பொருட்டும் மேற்படி. சமஸ்தானத்துக்கு இஷ்டமாகிய் பூம்பாவை அண்ணாசாமிமுதலியாரவர்கள் குமாரர்களாகிய சிங்காரமுதலியார் சுந்தரவிநாயகமுதலியார் இவர்கள் அச்சிற்பதிப்பித்தித்தருகவெண்க் கேட்டுக்கொண்டப்டி யாற்சென்னைக்கல்விச்சங்கத்துத் தமிழ்ப்புலவராகிய புதுவை நயநப்பமுதலியாரவர்களாற் பலபிரதிகளைக்கொண்டு பரிசோதிக்கப்பட்டுப் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ |a புதுவை |c 1841
_ _ |a 36 p.
|a In Tamil
_ _ |a ஒருதுறைக்கோவை
_ _ |a ஒருதுறைக்கோவை, கோவை,
_ _ |a நயநப்பமுதலியார்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008600
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க