பரத சேனாபதீயம்

nam a22 7a 4500
191015b1944 ii 000 0 tam d
_ |a பரத சேனாபதீயம் |c இவை ஐயரவர்களின் குமாரர் ஶ்ரீ S. கலியாணசுந்தரையரால் கலாஷேத்திரத்தின் பொருளுதவிகொண்டு அடையாறு வசந்தா அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பெற்றன.
_ |a Madras |b வசந்தா அச்சுக்கூடம் |c 1944
_ _ |a x, 62 p.
_ |a மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலைய வெளியீடு |v 1
_ _ |a கலியாணசுந்தரையர், S.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0000617
TVA_BOK_0000617
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க