தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம் உரைக்கொத்து

nam a22 7a 4500
191015b2007 ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 350.00
_ _ |a தொல்காப்பியர்
_ |a தொல்காப்பியம் - எழுத்ததிகாரம் உரைக்கொத்து |c இந்நூல்- T. S. கங்காதரன் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ |a தஞ்சாவூர் |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |c 2007
_ _ |a iii, (143, 640) 783 p. |b Tables
_ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v 501
|a I
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கணம்
_ _ |a தொல்காப்பியம், இலக்கணம், தொல்காப்பியம் எழுத்ததிகாரம் உரைக்கொத்து, தமிழ் இலக்கணம், நச்சினாக்கினியர், சிவஞான முனிவர், வ. சுப. மாணிக்கம், இளம்பூரணர்,
_ _ |a கங்காதரன், T. S.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008470
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க