இடைக்கால சர்க்கார் நீடிக்குமா?

nam a22 7a 4500
191015b1946 ii 000 0 tam d
_ _ |c விலை. அணா 6
_ _ |a இராமலிங்கம், மு.
_ |a இடைக்கால சர்க்கார் நீடிக்குமா? |c இந்நூல் பண்டித மு. இராமலிங்கம் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
_ |a மதுரை |b தமிழ்ச்சோலை |c 1946
_ _ |a 40 p.
|a In Tamil
_ _ |a திறனாய்வு
_ _ |a சர்க்கார், அரசியல்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009603
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க