தமிழ் இலக்கியக் கலைச்சொல் அகராதி

மதுரை : தமிழ்த் துறை, தியாகராசர் கல்லூரி , 1987

வடிவ விளக்கம் : 158 p.

பிற தலைப்பு : Tamil Ilakkiyak kalaichol akarathi

துறை / பொருள் : அகராதி

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க