கரிம வேதியியல்

முத்துலட்சுமி இராமசாமி

சென்னை : தமிழ் நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1972

வடிவ விளக்கம் : [vi], 340 p.

பிற தலைப்பு : Organic Chemistry ancillary

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி. (க. வெ. )-Ta. Pā. Ni. (Ka. Ve. ) வரிசை எண் 383-Varicai eṇ 383

துறை / பொருள் : வேதியியல்-Vētiyiyal

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க