பதினெண்சித்தர்களில் மகாமகுத்துவம்பொருந்திய தேரையர் வயித்தியம் 500

மதறாஸ் : புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம் , 1926

வடிவ விளக்கம் : (139+5) 144 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவம் , தமிழ் மருத்துவம் , தேரையர்வயித்தியம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க