சிலப்பதிகாரம் : புகார் காண்டம்

இளங்கோவடிகள்

சென்னை : மிமோரியல் அச்சுக்கூடத்தில்

வடிவ விளக்கம் : (159+5) 166 p.

துறை / பொருள் : காப்பியம்

குறிச் சொற்கள் : உரைபெறுகட்டுரை , மங்கலவாழ்த்து , சிந்தியல் வெண்பா , சார்த்துவரி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க