தமிழ் மஹாபாரதத்தைப் பற்றிய சில அபிப்ராயங்கள்

சென்னை : கார்டியன் பிரஸ் , 1934

வடிவ விளக்கம் : iii, (64+2) 66 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , மஹாபாரதம் , தமிழ் மஹாபாரதம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க