ஔவையார் அருளிச்செய்த திருக்குறள் : மூலமும் உரையும்

ஔவையார்

சென்னை : பி. எல். அருண்சல முதலியார் & பிரதர்ஸ் , 1939

வடிவ விளக்கம் : iv, 251 p.

துறை / பொருள் : செய்யுள்

குறிச் சொற்கள் : வீட்டு நெறிப்பால் , திருவருட்பால் , தன்பால்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க