மலரும் உள்ளம்

வள்ளியப்பா, அழ.

சென்னை : பாரி நிலையம் , 1954

வடிவ விளக்கம் : (240+7) 247 p.

துறை / பொருள் : பாடல்கள்

குறிச் சொற்கள் : வேடிக்கைப் பாடல்கள் , கதைப் பாடல்கள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க