தாயுமானசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திருப்பாடற்றிரட்டு

தாயுமானவர்

சென்னை : வித்தியாரத்நாகர அச்சிக்கூடம் , 1922

குறிச் சொற்கள் : சரித்திர சுருக்கம் , தயுமானவரின் பாடல்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க