கல்வெட்டியல் : தொல்லெழுத்தியலும் கல்வெட்டியலும்

நாகசாமி, இரா.

வடிவ விளக்கம் : (iii), 134 p.

துறை / பொருள் : தொல்லியல்

குறிச் சொற்கள் : தொல்லெழுத்தியல் , தமிழி எழுத்துக்கள் , தமிழ் எழுத்து , வட்டெழுத்து , கிரந்த எழுத்து , கல்வெட்டின் அமைப்பு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க