வைத்திய கல்லாடம்

யாகோபு

மதுரை : ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் , 1937

வடிவ விளக்கம் : (134+8) 142 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : வைத்தியசிந்தாமணி 700 , வகாரகாண்டம் , வாதவைத்தியம் 300

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க