நாகை நீலலோசனி அம்மன் பேரில் தோத்திரம்

அருளம்பலம்

நாகப்பட்டணம் : ஜனோபகார அச்சுக்கூடம் , 1928

வடிவ விளக்கம் : 16 p.

துறை / பொருள் : தோத்திரப் பாடல்

குறிச் சொற்கள் : நீலலோசனி அம்மன் தோத்திரம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க