புகழேந்திப்புலவர் அருளிச்செய்த பெரிய எழுத்து மதுரைவீரசுவாமி கதை : [படங்களுடன்]

புகழேந்திப் புலவர், 12th cent

சென்னை : மலர்மகள் விலாசம் பிரஸ் , 1957

வடிவ விளக்கம் : 68 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : மதுரைவீரன் அம்மானை , மதுரைவீரசுவாமி கதை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க