நாநார்த்த தீபிகை

முத்துசுவாமி பிள்ளை

சென்னை : சென்னை சர்வகலாசாலை , 1936

வடிவ விளக்கம் : xvi- 689 p.

பிற தலைப்பு : A Tamil lexicon of homonyms

தொடர் தலைப்பு: Madras University Tamil Series no. 6

துறை / பொருள் : அகராதி

குறிச் சொற்கள் : அகராதி-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க