வீரையம்பதி முருகக்கடவுள்மீது அருட்காவடிச்சிந்து

கருப்பையா

மதுரை : ஸ்ரீ மீனாம்பிகை அச்சியந்திரசாலை , 1912

வடிவ விளக்கம் : (v), 34 p.

துறை / பொருள் : கீர்த்தனை

குறிச் சொற்கள் : என்னடி நான்பெற்ற மங்கை என்ற மெட்டு , கண்ணாயிரம்படைத்த என்ற மெட்டு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க