புதுமுறை விஞ்ஞானம் : ஆறாம் வகுப்பு (பத்தாம் வகுப்பு)

வெங்கடேச்வரன், ஸி. எஸ்.

சென்னை : பி. ஜி. பால் அண்டு கம்பெனி , 1966

வடிவ விளக்கம் : ix, 232 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : இரு வகைத் தாவரங்கள் , தாவரங்கள் வளரும் நிலம் , பூச்சிகொல்லிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க