இராமாயணம் ஆரணிய காண்டம் : ஆரணிய காண்டம் முதற் பகுதி

கம்பர்

வடிவ விளக்கம் : ix, (550+271) 821 p.

துறை / பொருள் : புராணம்

குறிச் சொற்கள் : விராதன் வதைப் படலம் , சரபங்கன் பிறப்பு நீங்கு படலம் , அகத்தியப் படலம் , சடாயு காண் படலம் , சூர்ப்பணகைப் படலம் , கரன்வதைப் படலம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க