இராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் : அயோத்தியா காண்டம் இரண்டாம் பகுதி

கம்பர்

வடிவ விளக்கம் : iv, (497+244) 741 p.

துறை / பொருள் : புராணம்

குறிச் சொற்கள் : கங்கைப் படலம் , வனம்புகு படலம் , சித்திரகூடப் படலம் , பள்ளிபடைப் படலம் , ஆறுசெல் படலம் , குகப் படலம் , திருவடிசூட்டு படலம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க