இராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் : அயோத்தியா காண்டம் முதற் பகுதி

கம்பர்

வடிவ விளக்கம் : x, (631+287) 918 p.

துறை / பொருள் : புராணம்

குறிச் சொற்கள் : மந்திரப் படலம் , மந்தாரை சூழ்ச்சிப் படலம் , கைகேயி சூழ்வினைப் படலம் , நகர் நீங்கு படலம் , தைலமாட்டு படலம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க