மகாவிந்தமென்னும் வைகுந்தஅம்மானை

புகழேந்திப்புலவர்

மதுரை : எக்ஸெல்ஸியர் பிரஸ் , 1926

வடிவ விளக்கம் : 283 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : விநாயகர்துதி , சுப்பிரமணியர் துதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க