ஆரம்ப விஞ்ஞானம் : ஆறாம் வகுப்பு புதிய பாடத் திட்டத்தை அனுசரித்து எழுதியது

இரத்தினம், A.

சென்னை : அகில இந்தியப் பதிப்பகம் , 1969

வடிவ விளக்கம் : viii, 143 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : உணவு , சுவாசித்தல் , பிறப்பும் வளர்ச்சியும் , இயக்கம் , இயற்கைப் பொருள்களைப் பயன்படுத்தல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க