பொது விஞ்ஞான நூல் : இரண்டாம் புத்தகம் ஐந்தாவது ஆறாவது படிவங்களுக்குரியது

சங்கர், ஆர்.

சென்னை : ஆசிரியர் நூற்பதிப்புக் கழகம் , 1960

வடிவ விளக்கம் : xi, 488 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : சரீர சாஸ்திரம் , பிராணி நூல் , தாவர நூல் , பௌதிக நூல் , இரசாயன் நூல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க