ஆரம்ப விஞ்ஞானம் : ஐந்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத் திட்டத்தின்படி

கன்னியப்பன், பெ.

சென்னை : இன்ப நிலையம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : viii, 180 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : பொருள் , உணவு , சுவாசித்தல் , பிறப்பும் வளர்ச்சியும் , சலனம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க