பொது விஞ்ஞானம் : எட்டாம் வகுப்பு 1958 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்துள்ள பாடத்திட்டப்படி எழுதப்பெற்றது

சோமசுந்தரம், மு.

Madras : Kabeer Printing Works , 1958

வடிவ விளக்கம் : x, 269 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : அளவிகள் , விசை , எந்திரங்கள் , சுற்றுப்புற உயிர் வாழ்க்கை விஞ்ஞானக் கலைச் சொற்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க