ஆரம்ப விஞ்ஞானம் : ஐந்தாம் வகுப்பு சென்னை அரசியலார் 1965 ஆம் ஆண்டு பிரசுரித்த புதிய பாடத்திட்டப்படி தயாரிக்கப்பட்டது

சுப்பிரமணியம், R. G.

Madras : Kabeer Printing Works , 1966

வடிவ விளக்கம் : viii, 192 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : வீட்டுத் தோட்டம் , வீட்டுத் தோட்டம் அமைத்தல் , ஒட்டுதல் , பருவகால மாறுதல் , உணவின் பயன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க